บุคลากร

บุคลากร

โครงสร้างบุคลากรสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
หมายเลขโทรศัพท์ : 092 281 2755

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 081 378 4294

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม
หมายเลขโทรศัพท์ : 081 378 4294

หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 081 378 4294
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ

หมายเลขโทรศัพท์
097 114 6142

หมายเลขโทรศัพท์
089 299 4925

หมายเลขโทรศัพท์
091 720 5247