บุคลากร

บุคลากร

โครงสร้างบุคลากรสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง/หน่วยงาน

หมายเหตุ

เบอร์โทร

นางถนอมพรรณ

เลิศไกร

ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

ข้าราชการ

085-4885971

กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ

2

นางสาวสุกัญญา

สัตนาโค

นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ

ข้าราชการ

093-3955971

หัวหน้ากลุ่มนิติการฯ

นางสาววชิราภรณ์

วงศ์สถิตย์

พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

พนักงานราชการ

097-1146142

นางสาวณัฐริกา

จันสีดา

นักวิชาการยุติธรรม

พนักงานราชการ

095-1984021

นายธีรรัตน์

ธนศิลป์

นิติกร

ลูกจ้างชั่วคราว

091-7205247

นางสาวสุดารัตน์

แสงสร้อย

นิติกร

ลูกจ้างชั่วคราว

087-6670137

นางสาวเนตรชนก

อุสาจิตร

นักวิชาการยุติธรรม

จ้างเหมาบริการ

082-4512373

นางสาวโยธกา

กระแสเทพ

นิติกร

จ้างเหมาบริการ

089-2994925

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม

ว่าที่ร้อยตรีหญิง อรพินท์

ม่วงเจริญ

นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ

ข้าราชการ

081-9412883

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาฯ

๑๐

นายมนตรี

พึ่งบำรุง

นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ

ข้าราชการ

089-4777856

๑๑

นายภูธินันท์

ศรีวิชัยมา

นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ

ข้าราชการ

091-1632266

๑๒

นางสาวฐิติกาญจน์

ชวนชม

นักวิชาการยุติธรรม

ลูกจ้างชั่วคราว

087-7541591

๑๓

นางสาวกฤติยา

พิมพ์พา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลูกจ้างชั่วคราว

082-9501051

๑๔

นางสาวสโรชา

แย้มบุญไทร

นักวิชาการยุติธรรม

ลูกจ้างชั่วคราว

090-0974457

๑๕

นางสาวปิยรัตน์

ศรีศุข

พนักงานประจำศูนย์ยุติธรรมชุมชน

จ้างเหมาบริการ

089-0456171

๑๖

นางสาวณัฐนันท์

สุขสงวน

นักบริหารจัดการงานยุติธรรม

จ้างเหมาบริการ

086-7676124

ฝ่ายอำนวยการ

๑๗

นางประทุมทิพย์

สัมเภาว์มาลย์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ข้าราชการ

081-3784294

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

๑๘

นางสาวชามาณัฏฐ์

แก้วแบน

นักวิชาการเงินและบัญชี

พนักงานราชการ

099-4699926

๑๙

นางสาวเสาวลักษณ์

มีพะเนียด

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลูกจ้างชั่วคราว

098-3346185

๒๐

นางสาวชุติมา

ถึกกวย

นักวิชาการยุติธรรม

ลูกจ้างชั่วคราว

082-4511484

๒๑

นางสาวสิริวรรณ

จันทร์ดี

พนักงานประชาสัมพันธ์

จ้างเหมาบริการ

099-0488173

๒๒

นางสาวรุ่งนภา

พลหิรัญ

พนักงานธุรการ

จ้างเหมาบริการ

065-0495566

๒๓

นางสาวนิตยา

วราศีล

พนักงานทำความสะอาด

จ้างเหมาบริการ

082-3646758

๒๔

นายคเณศ

ใจศรี

พนักงานขับรถยนต์

จ้างเหมาบริการ

087-1622967