ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานระดับจังหวัด(กพยจ.) และคณะอนุกรรมการแก้ไขฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังปล่อยตัวพ้นโทษ ครั้งที่ 2/2565


วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 16:11 น.

ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานระดับจังหวัด(กพยจ.) และคณะอนุกรรมการแก้ไขฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังปล่อยตัวพ้นโทษ ครั้งที่ 2/2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานระดับจังหวัด(กพยจ.) และคณะอนุกรรมการแก้ไขฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังปล่อยตัวพ้นโทษ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 5 โดยมี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมฯ และมีนายเชิดชาย ช่วงเสน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ ซึ่งในที่ประชุมได้มีการรายงานสถิติและสถานการณ์การอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี การพิจารณาสภาพปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดพร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและป้องกันตามกรอบแนวทางการป้องกันปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังปล่อยตัวพ้นโทษ