ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565  นายเจริญ น้อยพินิจ  ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่  เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในการอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งแนะนำการเข้าใช้ Application Justice Care  ในโครงการอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน  รุ่นที่ 14 / 2565  ณ วิทยาลัยการปกครองดอยสะเก็ด อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน 95 คน

 

 

.
.
.