วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมงาน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๕ ณ โรงแรมชฎา แอท นคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดงานฯ สำหรับการจัดงานดังกล่าวเพื่อร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การต่อต้านยาเสพติด เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหายาเสพติดที่อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้มีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส และร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ "สังคมไทยปลอดภัย จากยาเสพติด" รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์และรวมพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้กรอบแนวคิดของการรวมพลังเพื่อให้พ้นภัย จากยาเสพติดอย่างยั่งยืน