• Slide 0

สยจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวณัฐนันท์ พิทักษา ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีนายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเพื่อพิจารณาแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ โดยผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้รายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา
กรณีเพศ ต่อที่ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๕ (อาคารใหม่) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2565 17:28 น.

จำนวนผู้อ่าน 24 คน