วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ๑๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
โดยนายเชิดชาย ช่วงเสน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะประธานคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ๑๖ เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกลุ่มจังหวัด ๑๖ ซึ่งเป็นคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ๑๖ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน รายงานสถานการณ์ปัญหา พิจารณาหารือโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่