สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 16 ครั้งที่ 6/2565 และการประชุมติดตามการปฎิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ผ่านระบบ Cisco webex Meeting


วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 15:20 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 16 ครั้งที่ 6/2565 และการประชุมติดตามการปฎิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ผ่านระบบ Cisco webex Meeting

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 13.30 น. นายเชิดชาย ช่วงเสน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 16 ครั้งที่ 6/2565 และการประชุมติดตามการปฎิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ผ่านระบบ Cisco webex Meeting  โดยได้ประชุมหารือผลการดำเนินงานและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 16 และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ปัญหาการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่ ผลการดำเนินงานการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และผลการเบิกจ่ายเงิน แนวทางการจัดทำมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3 อาคารสำนักงานส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี