สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์


วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 15:51 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น. นายเชิดชาย ช่วงเสน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายเฉลิมเกียรติ เทพรินทร์ นิติการ เข้าร่วมการประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณากำหนดจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายฯ จำนวน 1 ราย เพื่อการเยียวยาและบรรเทาความเสียหายเบื้องต้นตามกฎหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี