• Slide 0

สยจ.พิษณุโลก จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงยุติธรรมในระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๕

      วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชูเกียรติ บุญทัน ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงยุติธรรมในระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๕ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเรื่องเพื่อแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมประจำสัปดาห์ การรายงานข่าว/เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมประจำสัปดาห์ และสรุปข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และงบประมาณเชิงบูรณาการในระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และกำหนดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการช่วยเหลือประชาชนอย่างบูรณาการ ครั้งที่ ๗

ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2565 18:13 น.

จำนวนผู้อ่าน 236 คน