สยจ.ตราด ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 8/2564

16 ก.ย. 2565 09:08 น.

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 14.30 นาฬิกา

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 8/2565

       วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมบัวขาว ชั้น 2 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราด โดยมีนายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมฯ และนางสาววราภรณ์ นพณัฐวรพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด/ยุติธรรมจังหวัดตราด ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาเป็นกรณีผู้เสียหาย จำนวน 3 เรื่อง ผลการพิจารณา

ดังนี้

1.ยกคำขอ จำนวน 2 เรื่อง 

2.อนุมัติจ่าย จำนวน 1 เรื่อง (เป็นเงินทั้งสิ้น 58,900บาท)